dot
สินค้า
dot
► สินค้ามาตรฐาน EN
► สินค้ามาตรฐาน NFPA
Fire Fighting Suit & Equipment
Respirator - SCBA
Confinedspace
Safety - Rescue
Rescue Tools
Other
ชุดกระเป๋าปฐมพยาบาล
ถังอ๊อกซิเจน/รถเข็นถังอ๊อกซิเจน
วาล์วถังอ๊อกซิเจน/เร็กกูเรเตอร์
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
bulletข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ


Pages DDFire&Safety
Channel D.D.Fire & Safety
Pages CFBT Thailand
Pages Confined Space Entry


หลักสูตรการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR/AED)

 หลักสูตรการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR/AED)

 

  • หลักการและเหตุผล 

การเสียชีวิตอย่างกะทันหันส่วนใหญ่เกิดขึ้นภายนอกโรงพยาบาล จากสถิติพบว่าในบรรดาผู้หมดสติ

นอกโรงพยาบาลมีเพียง 20% เท่านั้น ที่ได้รับการช่วยชีวิตโดยคนที่อยู่ใกล้ๆ ทั้งๆที่หากได้รับการช่วย

ชีวิตทันที จะเพิ่มความสำเร็จของการฟื้นคืนชีพได้ถึง 1 เท่าตัว และว่ามาตรฐานใหม่นี้เป็นมาตรฐานที่ทั่ว

โลกปฏิบัติร่วมกัน เพื่อใช้ช่วยชีวิตคนในเวลาฉุกเฉินเป็นการช่วยฟื้นคืนชีพด้วยมือเพียงอย่างเดียว ซึ่งมี

ตัวอย่างจากทั่วโลกที่คนหมดสติแล้ว ได้รับการกดลงที่หน้าอกเพื่อช่วยบีบเลือดที่หัวใจออกไปเลี้ยง

ร่างกายแล้วทำให้สามารถฟื้นคืนชีวิตกลับมาได้อย่างปกติ

การสอนการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) สามารถช่วยชีวิตผู้หมดสติที่เสียชีวิตกะทันหัน โดยเฉพาะผู้ป่วย

โรคหัวใจ นอกจากนี้ยังช่วยชีวิตผู้ที่จมน้ำ ถูกไฟฟ้าดูด ขาดอากาศหายใจ หรือได้รับยาเกินขนาด เป็นการ

ต่อชีวิตของผู้ป่วย เพื่อรอให้ผู้ป่วยได้รับการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ต่อไป จึงจำเป็นต้องเรียนรู้และหาวิธีการ

ป้องกันเพื่อลดความสูญเสียค่าใช้จ่ายและบุคลากรให้กับองค์กรที่ได้รับผิดชอบอยู่

‘การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ’ ( FIRST AID & CPR ) จึงเป็นหลักสูตรที่ผู้เข้า

อบรมสามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจในหลักการและวิธีการ ตลอดจนการฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาล

เบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพได้อย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บหรือสูญเสีย

ชีวิต ร่วมถึงการลดค่าใช้จ่ายทางด้านการรักษาพยาบาลให้กับองค์กรของลูกค้าอีกด้วย

 

  • วัตถุประสงค์

เพื่อให้เข้าใจถึงหลักการ วิธีการ ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพได้อย่างถูกวิธี

สามารถนำไปใช้เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นในการปฏิบัติงานจริงได้

 

  • หัวข้อในการอบรม

1. การประเมินผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ( Patient Assessment )

2. การสำลักและมีสิ่งของไปอุดหลอดลม ( Anti Choking )

3. ความหมายและความสำคัญของการทำการช่วยฟื้นคืนชีพแบบพื้นฐาน CPR : BLS และ
การรู้จักเครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติชนิดพกพา (AED)

4. สาธิตการนำสิ่งแปลกปลอมออกจากทางเดินหายใจ ( ANTI CHOKING ) โดยฝึกกับชุดฝึก
การนำสิ่งแปลกปลอม
ออกจากทางเดินหายใจสาธิต การช่วยฟื้นคืนชีพแบบพื้นฐานโดยการใช้หุ่นฝึก CPR 

5. ฝึกปฏิบัติการทำ CPR กับหุ่นที่มีสัญญาณไฟ(ทุกคน) ประเมินการฝึก CPR

 

  • การรับรองผลการฝึกอบรม

1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับเอกสารในการฝึกอบรม 

2. ผู้สำเร็จการฝึกอบรมรายบุคคล ภายใต้เงื่อนไข

3. เข้ารับการอบรมอย่างสม่ำเสมอเต็มเวลาของระยะเวลาฝึกอบรมทั้งหมด

4. ผ่านการทดสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติระยะเวลาฝึกอบรม 3 ชั่วโมง 

จำนวนผู้ฝึกอบรมไม่เกิน 30 ท่าน

 

  • วิธีการอบรม  การบรรยาย  / ชมวีดิทัศน์ / การสาธิตและฝึกปฏิบัติ 


วิทยากร  ผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานด้านความปลอดภัยในการทำงานกว่า 15 ปี และประสบการณ์

บรรยายให้แก่บริษัทชั้นนำ หน่วยงานราชการ โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย และสถาบันต่างๆ มาแล้วทั่วประเทศ