dot
สินค้า
dot
► สินค้ามาตรฐาน EN
► สินค้ามาตรฐาน NFPA
Fire Fighting Suit & Equipment
Respirator - SCBA
Confinedspace
Safety - Rescue
Rescue Tools
Other
ชุดกระเป๋าปฐมพยาบาล
ถังอ๊อกซิเจน/รถเข็นถังอ๊อกซิเจน
วาล์วถังอ๊อกซิเจน/เร็กกูเรเตอร์
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
bulletข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ


Pages DDFire&Safety
Channel D.D.Fire & Safety
Pages CFBT Thailand
Pages Confined Space Entry


หลักสูตรการฝึกอบรมการทำงานในที่อับอากาศ (Confined Space)

หลักสูตรการฝึกอบรมการทำงานในที่อับอากาศ
(Confined Space
)

 

  • หลักการและเหตุผล 

การเกิดเพลิงไหม้ในสถานประกอบการ ย่อมทำให้เกิดความเสียหาย ทำให้การผลิตหรือการประกอบธุรกิจหยุดชะงักได้ ซึ่งนายจ้างของแต่ละสถานประกอบการ ต้องดำเนินการเพื่อการป้องกันมิให้เกิดเพลิงไหม้

ดังนั้นเรื่องการและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดย กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกัน และระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๒๗ ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจำนวนลูกจ้าง ในแต่ละหน่วยงานของสถานประกอบกิจการรับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น โดยให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรม 

 

  • วัตถุประสงค์

• เพื่อให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ.2547

• เพื่อให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานตามคำสั่งของนายจ้างได้รับการฝึกอบรมวิธีการปฏิบัติงานในที่อับอากาศตามมาตรฐานหลักสูตรที่กฎหมายกำหนดไว

 

  • หัวข้อในการอบรม

ภาคทฤษฎี :

วันที่ 1 

1. กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานที่อับอากาศ
2. ความหมาย ชนิด ประเภทของที่อับอากาศ และอันตรายในที่อับอากาศ
3. การประเมินสภาพงาน และการเตรียมความพร้อมในการทำงานในที่อับอากาศ
4. วิธีปฎิบัติงานในที่อับอากาศที่ถูกต้อง และปลอดภัย
5. อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในที่อับอากาศ

6. ระบบขออนุญาตการทำงานในที่อับอากาศ และการขอยกเลิกการอนุญาตทำงานในที่อับอากาศ
7. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงานผู้ช่วยเหลือและผู้ปฎิบัติงาน

วันที่ 2 

1. เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในที่อับอากาศ
2. เทคนิคการระบายอากาศ
3. การวางแผน และการป้องกันอันตราย
4. การใช้ใบอนุญาตการทำงานในที่อับอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ
5. การประเมินสภาพงาน และการเตรียมความพร้อมในการทำงานในที่อับอากาศ
6. การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในที่อับอากาศ
   - เครื่องตรวจสอบสภาพอากาศ
   - เครื่องระบายอากาศ
   - อุปกรณ์ตัดแยกระบบ
   - อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ภาคปฏิบัติ : 

วันที่ 3 

1. อันตรายที่อาจจะได้รับในกรณีฉุกเฉิน และวิธีการหลีกหนีภัย
2. การช่วยเหลือและการช่วยชีวิต
3. การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือเบื้องต้น
4. การช่วยเหลือและการช่วยชีวิต การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือเบื้องต้น
5. การดับเพลิงขั้นต้น
6. การใช้เชือก
7. การใช้อุปกรณ์ SCBA

วันที่ 4 

1. การสวม SCBA เข้าพื้นที่จำลอง
2. การเรียนรู้การใช้อุปกรณ์สำหรับโรยตัว 
3. จำลองสถานการณ์การเข้าปฏิบัติงานและการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในที่อับอากาศ (แบ่งกลุ่ม)

  • เงื่อนไขในการเข้ารับการฝึกอบรม

• ผู้เข้าอบรมต้องอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์

• หลักฐานประกอบการสมัคร

    - สำเนาบัตรประชาชน

    - ใบรับรองแพทย์ และใบรับรองแพทย์ ต้องไม่เกิน 6 เดือน จะต้องให้แพทย์ระบุว่า ... มีสุขภาพสมบูรณ์ ร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคเกี่ยวกับกับทางเดินหายใจ โรคหัวใจ หรือโรคอื่นที่แพทย์เห็นว่าการเข้าไปในที่อับอากาศอาจเป็นอันตรายต่อผู้เข้ารับการอบรม และสามารถทำงานในที่อับอากาศ


  • ระยะเวลาฝึกอบรม   4 วัน (30 ชั่วโมง) จำนวนผู้เข้าอบรม 20 ท่านต่อรุ่น
    วิทยากร  ผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านความปลอดภัยในการทำงานมากว่า 15 ปี