dot
สินค้า
dot
► สินค้ามาตรฐาน EN
► สินค้ามาตรฐาน NFPA
Fire Fighting Suit & Equipment
Respirator - SCBA
Confinedspace
Safety - Rescue
Rescue Tools
Other
ชุดกระเป๋าปฐมพยาบาล
ถังอ๊อกซิเจน/รถเข็นถังอ๊อกซิเจน
วาล์วถังอ๊อกซิเจน/เร็กกูเรเตอร์
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
bulletข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ


Pages DDFire&Safety
Channel D.D.Fire & Safety
Pages CFBT Thailand
Pages Confined Space Entry


หลักสูตรผู้เฝ้าระวังไฟ (Fire Watch Man)

หลักสูตรผู้เฝ้าระวังไฟ (Fire Watch Man)

 

  • หลักการและเหตุผล 

การเกิดเหตุเพลิงไหม้ในขณะปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการเชื่อม หรือกการก่อให้เกิดประกายไฟ และ

จากกฎกระทรวงอุตสาหกรรม ได้มีการกำหนดให้ผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ทุกคนมีความจำเป็นในการต้องมี

ผู้เฝ้าระวังไฟ นั้นยกตัวอย่างเช่น งานตัดแนวท่อแก็ส ระหว่างการทำงาน ตรวจสอบ แก้ไข ตัดเชื่อม อาจ

มีแก็สที่ค้างจากในระบบหลังจากจากการตัดแยกพลังงานออกแล้ว หรือมาจากแหล่งภายนอก เช่นมา

จากชุดหัวตัด เพื่อเป็นการป้องกันติดไฟและระเบิด ผู้เฝ้าระวังไฟ จะทำการใช้เครื่องมือในการตรวจวัด

ค่าความเข้มข้นของสารไวไฟ หากพบเกินมาตรฐาน จะสั่งให้หยุดการทำงานทันทีอีกงาน ที่จำเป็นต้อง

มีผู้เฝ้าระวังไฟ เช่น งานตัด เจียร เชื่อม ที่มีประกายไฟ เพราะผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถมองเห็นได้ขณะอยู่

ในกำบังหน้าเชื่อม จึงต้องอาศัย ผู้เฝ้าระวังไฟ คอยดูแลประกายไฟให้และถ้ามีไฟลุกขึ้น ผู้เฝ้าระวังไฟจะ

คอยทำงานระงับเบื้องต้นให้

 

  • วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นเมื่อทำงานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดเหตุ

 

  • หัวข้อในการอบรม

 - เมื่อไหร่ที่จำเป็นต้องมีผู้เฝ้าระวังไฟ

 - บทบาทของผู้เฝ้าระวังไฟในกรณีเหตุฉุกเฉินคือ

 - คุณสมบัติของผู้เฝ้าระวังไฟ ควรมีอะไรบ้าง

 - ใครคือผู้เฝ้าระวังไฟ

 - การกำหนดพื้นที่อันตราย

 - การเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกัน 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ต้องผ่านการอบรม “การดับเพลงขั้นต้นมาก่อน”

ไมอนุญาตให้ผู้มีโรคประจำตัวที่เป็นอันตรายต่อชีวิตลงภาคปฏิบัติ

หมายเหตุ ผู้เข้าระวังเหตุ / ผู้เข้าระวังไฟ หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่

ความปลอดภัยในการทำงาน และผู้สนใจทั่วไป

 

  • การรับรองผลการฝึกอบรม

1) ผู้เข้ารับผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับเอกสารในการฝึกอบรม 

2) ใบรับรองว่าเป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมรายบุคคล

 

  • ระยะเวลาฝึกอบรม จำนวนระยะเวลาในการฝึกอบรม 1 วัน

ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-17.00 น. ผู้เข้าอบรมรุ่นละไม่เกิน 20-30 คน

วิทยากร  โดยทีมที่มีความชำนาญและประสบการณ์มากว่า 15 ปี