dot
สินค้า
dot
► สินค้ามาตรฐาน EN
► สินค้ามาตรฐาน NFPA
Fire Fighting Suit & Equipment
Respirator - SCBA
Confinedspace
Safety - Rescue
Rescue Tools
Other
ชุดกระเป๋าปฐมพยาบาล
ถังอ๊อกซิเจน/รถเข็นถังอ๊อกซิเจน
วาล์วถังอ๊อกซิเจน/เร็กกูเรเตอร์
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
bulletข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ


Pages DDFire&Safety
Channel D.D.Fire & Safety
Pages CFBT Thailand
Pages Confined Space Entry


หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น 40%

หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น 40%

 

 • หลักการและเหตุผล 

      การเกิดเพลิงไหม้ในสถานประกอบการ ย่อมทำให้เกิดความเสียหาย ทำให้การผลิตหรือการประกอบธุรกิจหยุดชะงักได้ ซึ่งนายจ้างของแต่ละสถานประกอบการ ต้องดำเนินการเพื่อการป้องกันมิให้เกิดเพลิงไหม้

      ดังนั้นเรื่องการและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดย กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๒๗ ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจำนวนลูกจ้างในแต่ละหน่วยงานของสถานประกอบกิจการ รับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น โดยให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรม 

  

 • วัตถุประสงค์
  1. เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายที่
  กฎกระทรวงกำหนดไว้
  2. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในการร่วมมือป้องกันและระงับอัคคีภัย
  3. เพื่อเป็นการลดความสูญเสีย ชีวิตและทรัพย์สิน ในสถานประกอบการ ให้ลูกจ้างมีทักษะและความสามารถในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเข้าทำการระงับเหตุเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
  4. เพื่อให้มีความรู้และทักษะทั้งภาคทฤฏีและภาคปฏิบัติ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน และในชีวิตประจำวันได้รู้จักวิธีการป้องกันและการเข้าระงับเหตุอัคคีภัย ได้อย่างถูกต้องถูกวิธี
  5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเป็นกำลังสำคัญของสถานประกอบการในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น และขั้นรุนแรงได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม
  6. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม นำความรู้ช่วยเหลือสถานประกอบการ และชีวิตประจำวัน สามารถนำไปช่วยเหลือสังคมได้เป็นอย่างดี 

      

 • หัวข้อในการอบรม

ภาคทฤษฎี: อย่างน้อย 3 ชั่วโมง ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้ การแบ่งประเภทของเพลิง จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย การป้องกันแหล่งกำเนิดของ
การติดไฟ วิธีการดับเพลิงประเภทต่างๆ เครื่องดับเพลิงชนิดต่างๆ วิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิง 
แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย การจัดระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย และการประยุกต์ใช้ระบบและอุปกรณ์ที่มีอยู่ในสถานประกอบการ

ภาคปฏิบัติ: อย่างน้อย 3 ชั่วโมง การดับเพลิงประเภท A และเพลิงประเภท B ด้วยเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ ชนิดผงเคมีแห้ง, โฟม, หรือ
คาร์บอนไดออกไซด์ การดับเพลิงประเภท C และเพลิงประเภท D ในกรณีที่สถานประกอบการมีโลหะต่างๆ ที่ติดไฟ การดับเพลิงโดยใช้สาย
ดับเพลิง หัวฉีด รวมทั้งแผนการเข้าปฏิบัติการดับเพลิงเป็นทีม

 • การรับรองผลการฝึกอบรม

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับเอกสารในการฝึกอบรม 
หนังสือรับรองการอบรมตามกฎหมายกำหนด
ใบรับรองว่าเป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมรายบุคคล
ภายใต้เงื่อนไข
เข้ารับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ เต็มเวลาของระยะเวลาฝึกอบรมทั้งหมด ที่ผ่านการทดสอบในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

 • ระยะเวลาฝึกอบรม    1 วัน (6 ชั่วโมง) จำนวนผู้เข้าอบรม 60 ท่านต่อรุ่น

          โดยวิทยากร  ผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านดับเพลิงมากว่า 15 ปี