dot
สินค้า
dot
► สินค้ามาตรฐาน EN
► สินค้ามาตรฐาน NFPA
Fire Fighting Suit & Equipment
Respirator - SCBA
Confinedspace
Safety - Rescue
Rescue Tools
Other
ชุดกระเป๋าปฐมพยาบาล
ถังอ๊อกซิเจน/รถเข็นถังอ๊อกซิเจน
วาล์วถังอ๊อกซิเจน/เร็กกูเรเตอร์
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
bulletข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ


Pages DDFire&Safety
Channel D.D.Fire & Safety
Pages CFBT Thailand
Pages Confined Space Entry


หลักสูตรกู้ภัยสารเคมี

หลักสูตรกู้ภัยสารเคมี ขั้นต้น และขั้นสูง

 

 • หลักการและเหตุผล 

สารเคมีได้มีการนำมาใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมตลอดจนชีวิตประจำวัน อย่างไรก็ตามหลายครั้งที่อันตรายจากสารเคมีได้นำมาซึ่งความสูญเสีย เช่น การเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี เป็นอันตรายต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้เหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นกับเราเอง และต่อปฏิบัติงาน 

ดังนั้นในหลักสูตรนี้ จึงเน้นสร้างความเข้าใจให้สอดคล้องกับหลักการในการทำงานกับสารเคมีอันตรายอย่างปลอดภัย โดยปฏิบัติได้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดไว้ การบริหารจัดการอย่างปลอดภัยตลอดจนการใช้งานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ผู้ปฏิบัติงานควรจะทราบ และเป็นการเตรียมพร้อมในการปฏิบัติตามร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายพ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๓ การฝึกอบรมและการปฏิบัติงานข้อ ๙ ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายได้รับการฝึกอบรมให้ทราบ และเข้าใจถึงอันตรายที่เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย มาตรการความปลอดภัย และมาตรการหรือข้อบังคับ เกี่ยวกับการใช้และการบำรุงรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลก่อนเข้ารับหน้าที่เปลี่ยนแปลง หน้าที่ เปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต หรือเปลี่ยนแปลงสารเคมีอันตรายที่ใช้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนด และบันทึกผลการอบรม หลักฐานการฝึกอบรม เก็บไว้ในสถานประกอบกิจการ พร้อมที่จะให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได้ตลอดเวลาทำการ

 

 • วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมจะได้รับทราบถึงข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมสามารถทำงานกับสารเคมีได้อย่างปลอดภัย

3. เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมสามารถเลือกใช้อุปกรณ์ PPE ได้อย่างถูกต้องและสวมใส่ได้เหมาะสมกับงาน

 • หัวข้อในการอบรม
  • ความหมาย และประเภทของสารเคมี
  • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • เส้นทางที่เข้าสู่ร่างกายของสารเคมี
  • ปัจจัยการเกิดพิษ
  • การบริหารจัดการความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีอันตราย
  • เอกสารแจ้งรายระเอียดเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Material Safety Data Sheet)
  • อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ในการทำงานกับสารเคมีอันตราย
  • กรณีศึกษาต่างๆ ตอบคำถาม และฝึกปฏิบัติ
 
 • การรับรองผลการฝึกอบรม

1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับเอกสารในการฝึกอบรม 

2. ใบรับรองผู้สำเร็จการฝึกอบรมรายบุคคล ภายใต้เงื่อนไข

- เข้ารับการอบรมอย่างสม่ำเสมอเต็มเวลาของระยะเวลาฝึกอบรมทั้งหมด

- ผ่านการทดสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
 

 • ระยะเวลาฝึกอบรม  ระดับละ 6 ชั่วโมง จำนวนผู้ฝึกอบรมไม่เกิน 30 ท่าน

วิทยากร ผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานด้านความปลอดภัยในการทำงานกว่า 10 ปี และประสบการณ์บรรยายให้แก่บริษัทชั้นนำ หน่วยงานราชการ โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย และสถาบันต่างๆ มาแล้วทั่วประเทศ