dot
สินค้า
dot
Fire Fighting Suit & Equipment
Respirator - SCBA
Confinedspace
Safety - Rescue
Chemical Protective Suit
Rescue Tools
Other
ชุดกระเป๋าปฐมพยาบาล
ถังอ๊อกซิเจน/รถเข็นถังอ๊อกซิเจน
วาล์วถังอ๊อกซิเจน/เร็กกูเรเตอร์
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot


Pages DDFire&Safety
Channel D.D.Fire & Safety
Pages CFBT Thailand
Pages Confined Space Entry


ดี.ดี.ไฟร์ แอนด์ เซฟตึ้ จัดโครงการอบรมฟรีเพื่อนักดับเพลิง article

 โครงการพัฒนาทีมนักดับเพลิงภายในอาคาร ทำดีเพื่อพ่อหลวง ตามหลักมาตรฐานสวีเดน

จัดโดย บริษัท ดี.ดี.ไฟร์ แอนด์ เซฟตี้ จำกัด

โดยการฝึกอบรมในภาคทฤษฎี ประกอบด้วยวิธีบรรยาย ใช้สื่อประกอบ ฝึกอบรมเชิงสาธิต
การฝึกปฏิบัติภาคสนาม  และฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลองต่างๆ

****************************************************************

 วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาค เอกชน และอาสาสมัครดับเพลิง ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการดับเพลิงภายในอาคารขั้นสูง

2.2 เพื่อส่งเสริมการอบรมทักษะฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ การบรรเทาทุกข์ ลดอัตราการเสี่ยงต่อการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัยตามแผน รวมทั้ง

เทคนิคการป้องกัน และระงับเพลิงสมัยใหม่ตามมาตรฐานสากล ของหน่วยงาน

2.3 เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านอัคคีภัยให้มีประสิทธิภาพในการแจ้งเหตุ ให้ผู้อบรมสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีม แล้วฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ใหม่ๆ
ในการดับเพลิงระงับอัคคีภัย รวมทั้งช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้อย่างปลอดภัย

 

2.4 เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมทั้งสร้างกลไกสานต่อเครือข่ายงาน เพื่อเกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันภัยอัคคีภัยของประชาชนทุกระดับ
สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืนตลอดไป

 ระยะเวลา  จัดฝึกอบรมเป็นระยะเวลา 2 วัน เริ่มตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560

_____________________________________________________________________________________________

 

  • ดาวน์โหลดเอกสารของโครงการและใบตอบรับฯ ได้ที่

drive.google.com/open

 


หากท่านประสงค์เข้าร่วมโครงการกรุณาติดต่อ

บริษัท ดี.ดี.ไฟร์ แอนด์ เซฟตี้ จำกัด

Tel. 02-533-9805 ต่อ 7 (3 คู่สาย), Fax. 02-5339805 ต่อ 105

E-mail. info@ddfiretech.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดแล้ว!หลักสูตรสำหรับการเป็นครูฝึกดับเพลิง article
NEW!! V-GARD 950 article