dot
สินค้า
dot
► สินค้ามาตรฐาน EN
► สินค้ามาตรฐาน NFPA
Fire Fighting Suit & Equipment
Respirator - SCBA
Confinedspace
Safety - Rescue
Rescue Tools
Other
ชุดกระเป๋าปฐมพยาบาล
ถังอ๊อกซิเจน/รถเข็นถังอ๊อกซิเจน
วาล์วถังอ๊อกซิเจน/เร็กกูเรเตอร์
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
bulletข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ


Pages DDFire&Safety
Channel D.D.Fire & Safety
Pages CFBT Thailand
Pages Confined Space Entry


หลักสูตรการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

 หลักสูตรการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

 • หลักการและเหตุผล 

      เพื่อให้ปฏิบัติสอดคล้องกับกฎหมาย กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555 และเพื่อให้พนักงานลูกจ้างทุกคนใน สถานประกอบการได้รับความปลอดภัยและสามารถตอบโต้ภาวะฉุกเฉินในเบื้องต้นได้ อย่างถูกต้องและปลอดภัย ข้อ 30 กำหนดให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

      ทั้งนี้ ให้ลูกจ้างของนายจ้างทุกรายที่ทำงานอยู่ภายในอาคารเดียวกัน และในวันและเวลาเดียวกันทำการฝึกซ้อมพร้อมกันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการฝึกซ้อม

 • วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้และประเภทของเพลิง
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันแหล่งกำเนิดการติดไฟ
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการดับเพลิงประเภทต่างๆและเครื่องมือดับเพลิงชนิดต่างๆ
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนจัดระบบการป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ในสถานประกอบ
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนและฝึกปฏิบัติในการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการอัคคีภัย

 

 • หัวข้อในการอบรม 
  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ มีหัวข้อดังนี้
    1. แผนการดับเพลิง และวิธีการดับเพลิงของสถานประกอบการ
    2. แผนการอพยพหนีไฟ และวิธีการอพยพหนีไฟของสถานประกอบการ
    3. การค้นหา และช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

การฝึกอบรมภาคปฏิบัติ
- จัดสถานการณ์จำลองการเกิดเพลิงไหม้ และซ้อมแผนการหนีไฟ (ตามแผนของบริษัทผู้เข้ารับการฝึกซ้อม)
- การดับเพลิงด้วยเครื่องดับเพลิงแบบมือถือและสายดับเพลิง
- การดับเพลิงจากเพลิงประเภทต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับสถานประกอบการ
- การอพยพหนีไฟ
- การค้นหา ช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย
- สรุป ประเมินผลการฝึกซ้อม และตอบข้อซักถาม