dot
สินค้า
dot
► สินค้ามาตรฐาน EN
► สินค้ามาตรฐาน NFPA
Fire Fighting Suit & Equipment
Respirator - SCBA
Confinedspace
Safety - Rescue
Rescue Tools
Other
ชุดกระเป๋าปฐมพยาบาล
ถังอ๊อกซิเจน/รถเข็นถังอ๊อกซิเจน
วาล์วถังอ๊อกซิเจน/เร็กกูเรเตอร์
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
bulletข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ


Pages DDFire&Safety
Channel D.D.Fire & Safety
Pages CFBT Thailand
Pages Confined Space Entry


หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

 

หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า 

 

  • หลักการและเหตุผล

     กฏกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ.2558 ของกระทรวงแรงงานได้กำหนดให้ลูกจ้างที่ปฎิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าเข้ารับการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า โดยนางจ้างต้องดำเนินการตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฎิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

  • วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการปฎิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้อันตรายจากไฟฟ้าและหลักการป้องกันอันตรายเกี่ยวกับไฟฟ้า

3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และได้ฝึกปฎิบัติในการช่วยเหลือชีวิตผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัยทั้งผูประสบอันตรายและผู้ช้วยเหลือ

  • หัวข้อในการอบรม

1.กฏหมายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า

2.สาเหตุและการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า และอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

3.การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

  • การรับรองผลการฝึกอบรม

1.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับเอกสารในการฝึกอบรม

2.หนังสือรับรองการอบรมตามกฎหมายกำหนด

3.ใบรับรองว่าเป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมรายบุคคล ภายใต้เงื่อนไข

  -เข้ารับการอบรมอย่างสม่ำเสมอเต็มเวลาของระยะเวลาฝึกอบรมทั้งหมด

  -ผ่านการทดสอบภาคทฤษฎี

  • คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ลูกจ้างซึ่งปฎิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า หมายความว่า ลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการติดตั้งตรวจสอบ ทดสอบ ซ่อมแซม บำรุุงรักษาหรือหน้าที่อื่นในลักษณะเดียวกัน กับระบบไฟฟ้า บริภัณฑ์ไฟฟ้าหรือสายไฟฟ้า

  • ระยะเวลาฝึกอบรม

1 วัน (6 ชั่วโมง) จำนวนผู้เข้าอบรม 30 ท่านต่อรุ่น

  • วิทยากร

ที่มีคุณสทบัติตามประกาศอบรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฎิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า