dot
สินค้า
dot
► สินค้ามาตรฐาน EN
► สินค้ามาตรฐาน NFPA
Fire Fighting Suit & Equipment
Respirator - SCBA
Confinedspace
Safety - Rescue
Rescue Tools
Other
ชุดกระเป๋าปฐมพยาบาล
ถังอ๊อกซิเจน/รถเข็นถังอ๊อกซิเจน
วาล์วถังอ๊อกซิเจน/เร็กกูเรเตอร์
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
bulletข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ


Pages DDFire&Safety
Channel D.D.Fire & Safety
Pages CFBT Thailand
Pages Confined Space Entry


หลักสูตรความปลอดภัย สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างทำงานใหม่ตาม พรบ.ความปลอดภัย

หลักสูตรความปลอดภัย สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างทำงานใหม่ตาม พรบ.ความปลอดภัย

  • หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 มาตรา 16 ให้นายจ้างจัดให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคนได้รับการฝึกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้บริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างปลอดภัยในกรณีที่นายจ้างรับลูกจ้างเข้าทำงาน เปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ทํางาน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ซึ่งอาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัยให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมลูกจ้างทุกคนก่อนการเริ่มทํางาน

  • วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ต่อ เรื่องความปลอดภัย อาชื่อนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และ กฎหมายความปลอดภัย ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ ในข้อบังคับ ว่าด้วยความปลอดภัย ฯ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย

3. เพื่อให้เกิดการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน ของสถานประกอบการ

4. เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงาน

5. เพื่อเป็นการเริ่มปลูกฝัง “จิตสำนึกความปลอดภัย” ให้กับพนักงาน ไม่เพียงแต่ที่ทำงานเท่านั้น

6. เพื่อให้ความรู้ด้านความปลอดภัยพื้นฐาน อันนำไปสู่ความเข้าใจได้ถึงความปลอดภัย

7. เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยมากขึ้น ลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

8. เสริมสร้างความสามัคคีและการมีความคิดร่วมกันในกิจกรรมด้านความปลอดภัย

9. เพื่อแสดงถึงความจริงใจของบริษัทที่มีต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน

  • หัวข้อในการอบรม

1 ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

2. กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

- สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ

3. ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน

  • การรับรองผลการฝึกอบรม

1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับเอกสารในการฝึกอบรม

2. หนังสือรับรองการอบรมตามกฎหมายกำหนด

3. ใบรับรองว่าเป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมรายบุคคล ภายใต้เงื่อนไข

- เข้ารับการอบรมอย่างสม่ำเสมอเต็มเวลาของระยะเวลาฝึกอบรมทั้งหมด

- ผ่านการทดสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

  • ระยะเวลาฝึกอบรม

 1 วัน (6 ชั่วโมง) จำนวนผู้เข้าอบรม 30-50 ท่านต่อรุ่น

  • วิทยากร

 ผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านความปลอดภัยในการทำงานมากว่า 15 ปี