dot
สินค้า
dot
Fire Fighting Suit & Equipment
Respirator - SCBA
Confinedspace
Safety - Rescue
Rescue Tools
Other
ชุดกระเป๋าปฐมพยาบาล
ถังอ๊อกซิเจน/รถเข็นถังอ๊อกซิเจน
วาล์วถังอ๊อกซิเจน/เร็กกูเรเตอร์
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
bulletข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ


Pages DDFire&Safety
Channel D.D.Fire & Safety
Pages CFBT Thailand
Pages Confined Space Entry


หลักสูตรการบริหารการจัดส่งสิหาให้มีประสิทธิภาพ

 หลักสูตรการบริหารการจัดส่งสิหาให้มีประสิทธิภาพ

  • หลักการและเหตุผล 

ในสถานการณ์ปัจจุบันมีการแข่งขันทางธุรกิจกันอย่างมาก ทุกบริษัทจึงต้องหาวิธีในการสตค่าใช้จ่ายต่าง ๆเพื่อให้บริษัทสามารถอยู่เหนือคู่แข่งได้ ท่านมีวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งของท่านอย่างไรเพื่อให้พร้อม และทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งในการขนส่งสินค้าในแต่ละครั้งจะมีค่าใช้จ่าย และมูลค่าของสินค้าที่น่าส่งซึ่งต้องดูแลและควบคุม รวมถึงความต้องการลูกค้าที่ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งหากท่านไม่มีวิธีบริหารจัดการที่ดีแล้ว ท่านจะต้องประสบกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน และในบางครั้งท่านจะต้องเผชิญกับปัญหาที่ท่านไม่สามารถคาดการณ์ได้ทั้งภายใน และภายนอกองค์ ซึ่งบริษัทต่าง ๆ จึงจำเป็นต้องหาวิธีเทคนิคต่าง ๆ เพื่อให้การขนส่งสินค้ามีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลให้มากที่สุด เพื่อช่วยในการลดต้นทุน และส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด

  • วัตถุประสงค์

1. ทราบถึงขั้นตอน และวิธีการควบคุมดูการจัดส่งได้อย่างถูกวิธี

2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการขนส่งรู้ถึงกระบวนการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกวิธี

3. ทราบถึงวิธีในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด

4.สามารถบริหารการจัดการขนส่งได้อย่างถูกวิธีเพื่อลดต้นทุนวิธีการจัดทำรายงานต่างๆเพื่อควบคุมการขนส่ง

  • หัวข้อในการอบรม

- ความหมาย และความสำคัญเกี่ยวกับการจัดส่ง

- เทคนิคในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- การประสานงานกับลูกค้าในกรณีที่เกิดปัญหาในการจัดส่งมารยาทในการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า

- เทคนิคการตรวจเช็คและติดตามงาน

- การวัดผงและการจัดทํารายงานที่เกี่ยวข้องปัญหาและแนวทางในการป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น

  • การรับรองผลการฝึกอบรม

1) ผู้เข้ารับผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับเอกสารในการฝึกอบรม

2) ใบรับรองว่าเป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมรายบุคคล

  • ระยะเวลาฝึกอบรม

จํานวนระยะเวลาในการฝึกอบรม 1 วัน

ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ผู้เข้าอบรมรุ่นละไม่เกิน 50 คน

  • วิทยากร

โดยทีมที่มีความชำนาญและประสบการณ์มากว่า 5 ปี

  • คุณสมบัคของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

วางในการแจนคา หวหน้างาน และผู้ที่สนใจ